ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

F

Τα «Οθωμανικά Αρχεία και συλλογές του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης»

Οι Οθωμανικές πηγές (τέλη του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα) που αποθησαυρίζονται, συντηρούνται και φυλάσσονται στο μουσείο περιλαμβάνουν έγγραφα, χαρτονομίσματα, γραμματόσημα, παρτιτούρες κ.ά. Το εν λόγω υλικό είναι στην διάθεση των ερευνητών και, εν γένει, κάθε ενδιαφερομένου....

Η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και υπομνηματισμός στη βάση δεδομένων «Βαρταλαμίδι» έγινε από το Εργαστήριο του Μουσείου και με επιμέλεια του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την ύστερη Οθωμανική Ιστορία, κου Ιωάννη Μ. Μπακιρτζή. Το μουσείο τον Απρίλιο του 2023, εξέδωσε την μονογραφία με τίτλο: «Έντυπες Οθωμανικές και λοιπές Ιστορικές Πηγές περί της Πόλης και του Καζά της Ξάνθης (τέλη του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα)» του Ιωάννη Μ. Μπακιρτζή - ©2023 Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης – ΦΕΞ, συνεχίζοντας έτσι, την προσπάθειά της να συμβάλει ενεργητικά στην ανάδειξη της μακράς και πολυκύμαντης περιόδου της οθωμανικής ιστορίας της Ξάνθης.

Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης


Δεν υπάρχουν εγγραφές Δεν υπάρχουν άλλες εγγραφές
116
εγγραφές

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ